Komornik Sądowy Białystok | Paweł Kosowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski, licytacje komornicze, wykonywaniem orzeczeń sądowych o roszczenia...
komornik białystok, komornik, sąd rejnowy w białymstoku, licytacje komornicze, orzeczenia komornicze
27
home,page-template,page-template-blog-template1,page-template-blog-template1-php,page,page-id-27,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Egzekucja prowadzona przez komorników i sądy rejonowe, polega ona na stosowaniu środków przymusu określonych przez przepisy. Środki przymusu służą uzyskaniu od dłużnika świadczenia należnego wierzycielowi, które zostało ustalone w akcie prawnym stanowiącym tytuł wykonawczy. Sprawy egzekucyjne jak wyżej wspomniano należą do właściwości sądu rejonowych i komorników. Komornik swoją działalność wykonuje w imieniu państwa. Zakres czynności powierzonych komornikowi jest znacznie szerszy od tych, które przekazano sądom rejonowym. Komornik nie jest organem władzy sądowej, pomimo że funkcjonuje przy sądzie rejonowym. Tworzy on, a następnie prowadzi kancelarię komorniczą. Jest organem jednoosobowym i nie jest związany stosunkiem pracy z sądem rejonowym. Jest on organem wykonawczym sądu i pełni rolę pomocniczą.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 u. k. s. e. do podstawowych zadań komornika należy:

1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sadowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, jeśli ustawa nie reguluje tego odmiennie. Tytuł wykonawczy jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Zgodnie z treścią art. 777 k. p. c. tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;

21) ugoda przed mediatorem,

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważnia reguluje ją wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

§ 2. Oświadczenie dłużnika, o którym mowa w § 1 pkt 4 lub 5, może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

§ 3. Tytułem egzekucyjnym jest również akt notarialny, w którym niebędący dłużnikiem osobistym właściciel ruchomości lub prawa obciążonych zastawem rejestrowym albo zastawem, poddaje się egzekucji z obciążonych składników w celu zaspokojenia zastawnika. Przepis § 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio.

Do kompetencji komornika należy prowadzenie spraw egzekucyjnych takich jak:

a. egzekucja z ruchomości

b. egzekucja z wynagrodzenia za pracę

c. egzekucja rachunków bankowych

d. egzekucja z innych wierzytelności

e. egzekucja z innych praw majątkowych

f. egzekucja z nieruchomości

g. egzekucja ze statków morskich

h. egzekucja z wierzytelności o wydanie rzeczy ruchomych

i egzekucja świadczenia wydania nieruchomości, statku albo opróżnienia mieszkania

j. egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Ponadto komornik prowadzi egzekucję należności z tytułu grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania, egzekucje w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej oraz podejmuje wszystkie inne czynności przekazane mu na podstawie odrębnych przepisów.

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie, nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego oraz przypadków, o których mowa w art. 7781, art. 786, art. 787, art. 7871, art. 788 i art. 789. §

Do tytułu wykonawczego wierzyciel dołącza wniosek egzekucyjny (formularz do pobrania na naszej stronie) podpisany własnoręcznie.

Poza określonymi przypadkami, jak sprawy o egzekucję z nieruchomości i sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, komornik Białystok może wykonywać czynności na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, również poza obszarem swojego rewiru komorniczego. W takich sytuacjach wierzyciel dokonując wyboru komornika ma obowiązek złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie o skorzystaniu z tego prawa.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat komorniczej egzekucji długów, a także wnioski do pobrania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, służymy pomocą i chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy również do śledzenia licytacji komorniczych na naszej stronie, obwieszczenia o nich publikowane są w innej zakładce.

Zachęcamy Państwa do kontaktu – udzielimy wszelkich informacji na temat wszczęcia egzekucji komorniczej, egzekucji należności, niezbędnych dokumentów, czy poprawnego wypełnienia wniosków. Oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskiwaniu długów. Zapraszamy do naszego biura, jak też kontaktu mailowego oraz telefonicznego.