Komornik Sądowy Białystok | OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI - Komornik Sądowy Białystok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski, licytacje komornicze, wykonywaniem orzeczeń sądowych o roszczenia...
komornik białystok, komornik, sąd rejnowy w białymstoku, licytacje komornicze, orzeczenia komornicze
267
post-template-default,single,single-post,postid-267,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BI1B/00094743/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XIV odbędzie się druga licytacja należącego na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników Jarzego Majewskiego oraz Elżbiety Majewskiej prawa użytkowania wieczystego udziału w wysokości 477/13160 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 1035/5. Udział 477/13160 odpowiada 477 m2 działki. Na działce zlokalizowany jest budynek letniskowy o powierzchni użytkowej 27,20m2, który nie jest stale połączony z gruntem. Nieruchomość położona jest: 18-100 Łapy, ul. Wodociągowa, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00094743/3.
Suma oszacowania wynosi 12 957,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 638,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 296,00 zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika do dnia 22-06-2015 r. do godziny 10:30 lub na poniższe konto Komornika do dnia 21-06-2015 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010
Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie do dnia 21-06-2015r. do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.