Komornik Sądowy Białystok | OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00094995/4 - Komornik Sądowy Białystok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski, licytacje komornicze, wykonywaniem orzeczeń sądowych o roszczenia...
komornik białystok, komornik, sąd rejnowy w białymstoku, licytacje komornicze, orzeczenia komornicze
407
post-template-default,single,single-post,postid-407,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00094995/4

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00094995/4

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BI1B/00094995/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr
XXX odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntowej
oznaczonej numerem geodezyjnym 1145/5 o powierzchni 468 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
położonej w miejscowości Choroszcz przy ulicy Chodkiewicza 1, obręb 31-Choroszcz, należącej do
dłużniczki Wioletty Dworakowskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BI1B/00094995/4. Suma
oszacowania wynosi 309 171,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 206
114,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 30 918,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można
wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 11-01-2018 r. (w przypadku
wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika) : Podlasko-Mazurski Bank
Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg. Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w książeczce
oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu
dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie do dnia 11-01-
2018 r. do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i
prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.