Komornik Sądowy Białystok | OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - Komornik Sądowy Białystok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski, licytacje komornicze, wykonywaniem orzeczeń sądowych o roszczenia...
komornik białystok, komornik, sąd rejnowy w białymstoku, licytacje komornicze, orzeczenia komornicze
364
post-template-default,single,single-post,postid-364,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do

publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2017 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z

siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, pokój XIV, odbędzie

się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Lidia Łapin prow.”AJ”Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe, położonej przy ul. Dzikowska 5,Fasty, 16-002 Dobrzyniewo Duże, dla której Sąd Rejonowy w

Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00204876/9.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1709m2 oznaczona numerem ewidencyjnym 128/7, obręb 0005-Fasty,

gmina Dobrzyniewo Duże. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział

Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BI1B/00204876/9. Nieruchomość położona jest w strefie

pośredniej, około 12 km od centrum miasta Białegostoku. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości drogą o

nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz grunty rolne. Ponadto w

niewielkiej odległości znajduje się infrastruktura kolejowa, tory około 50 m, a przystanek PKP około 100 m.

Kształt działki jest korzystny. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna 230 i 380V, wodociąg gminny,

wykonane szambo kopane z kręgów o średnicy 1,5m i 2,80m głębokości.

Suma oszacowania wynosi 209 648,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i

wynosi 157 236,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej

dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 965,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce

oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do

prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię

można uiścić także na konto komornika: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014

9259 2000 0010. W przypadku gdy termin licytacji wypada w poniedziałek rękojmię należy wpłacić najpóźniej w

ostatni dzień roboczy tj. piątek w tygodniu poprzedzającym licytację

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie,

dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie

wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu

państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.

18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się

pod adresem: ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-257 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,

jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie

nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie

wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie

dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,

nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o

przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Kosowski