Komornik Sądowy Białystok | OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00149525/0 - Komornik Sądowy Białystok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski, licytacje komornicze, wykonywaniem orzeczeń sądowych o roszczenia...
komornik białystok, komornik, sąd rejnowy w białymstoku, licytacje komornicze, orzeczenia komornicze
438
post-template-default,single,single-post,postid-438,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00149525/0

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00149525/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XV odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wyokości 1/2 w  nieruchomości  gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 180 o powierzchni 3 000 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Bobrowniki, gmina Gródek należącej  do dłużnika: Anny Borawskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00149525/0.

Suma oszacowania wynosi 259 405,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  194 553,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 940,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 24-01-2019r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika) :

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie do dnia 24-01-2019r. do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.