Komornik Sądowy Białystok | OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00090020/1 - Komornik Sądowy Białystok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski, licytacje komornicze, wykonywaniem orzeczeń sądowych o roszczenia...
komornik białystok, komornik, sąd rejnowy w białymstoku, licytacje komornicze, orzeczenia komornicze
405
post-template-default,single,single-post,postid-405,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00090020/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00090020/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BI1B/00090020/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2018 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr
XIV odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 3/6 niewydzielonej części nieruchomości
należącego do dłużnika Mirosława Rajkiewicza położonej: 16-050 Michałowo, Bołtryki, dla której Sąd
Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
BI1B/00090020/1. Suma oszacowania wynosi 4 538,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 3 403,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 453,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika do dnia 19-01-2018 r. do godziny 09:00 lub
na poniższe konto Komornika do dnia 18-01-2018 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu
na rachunek bankowy Komornika) Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004
0014 9259 2000 0010 Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w
książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976
§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem
organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W
ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie do dnia
18-01-2018 r. do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i
prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.