Komornik Sądowy Białystok | OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00090958/5 - Komornik Sądowy Białystok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski, licytacje komornicze, wykonywaniem orzeczeń sądowych o roszczenia...
komornik białystok, komornik, sąd rejnowy w białymstoku, licytacje komornicze, orzeczenia komornicze
286
post-template-default,single,single-post,postid-286,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00090958/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00090958/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2015r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXI odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami 4/2, 4/3, 84, 187/2, 187/4 oraz 187/7 o łącznej powierzchni 6,3500 ha. należącego do dłużnika Pawła Klim. Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym 20-Szpakowo, gmina Jaświły. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr BI1B/00090958/5.

Suma oszacowania wynosi 106882,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80162,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 689,00 zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika do dnia 29-07-2015r. do godziny 09:45 lub na poniższe konto Komornika do dnia 28-07-2015 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie do dnia 28-07-2015r. do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.