Komornik Sądowy Białystok | OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00204876/9 - Komornik Sądowy Białystok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski, licytacje komornicze, wykonywaniem orzeczeń sądowych o roszczenia...
komornik białystok, komornik, sąd rejnowy w białymstoku, licytacje komornicze, orzeczenia komornicze
401
post-template-default,single,single-post,postid-401,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00204876/9

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00204876/9

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BI1B/00204876/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-12-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr
XXX odbędzie się druga licytacja nieruchomości o powierzchni 1709 m2 należącej do dłużniczki Lidii
Łapin położonej: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Dzikowska 5, Fasty dla której Sąd Rejonowy w
Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
BI1B/00204876/9. Suma oszacowania wynosi 209 648,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 139 766,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 965,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 21-
12-2017 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika) :
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010 najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być
złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem
art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni
powszednie do dnia 21-12-2017 r. do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz
przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis
protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów
wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i
przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią
zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie,
służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia o przysądzeniu własności.